Zapytanie ofertowe dla zadania 2/2015 – termin składania ofert 17.09.2015

Posted on

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”, w , FUO Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania.

Dostawa następującego sprzętu teleinformatycznego:

Lp. Nazwa/model Ilość
1. APC Smart Ups RT 2000 1
2. APC SURT48XLBP dla APC Smart Ups RT 2000 1
3. Synology  RS2414RP+  (4 GB RAM) 1
4. 4TB WD Red 12
5. Synology EPA Care Pack (10+ HDD) 1
6. Mikrotik RB450G z obudową 5
7. Ubiquiti EdgeSwitch 48 ES-48-750W 1
8. MikroTik Cloud Core Router CCR1009-8G-1S-1S+ 1
9. Patchcord 1m cat6 24AWG 50
10. Patchcord 1,5m cat6 24AWG 50
11. Patchcord 2m cat6 24AWG 50
12. Patchcord duplex 20m światłowód LC/LC 3
13. Patchcord duplex 20m światłowód SC/LC 2
14. Patchcord duplex 1m światłowód LC/LC 5
15. INTEL XEON CPU KIT E5-2609V2 QUAD CORE 4C FOR IBM SYSTEM X3650 M4 2
16. IBM 1TB 2.5in SFF HS 7.2K 6Gbps NL SATA HDD 12
17. 1x8GB PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM 8
 1. Gwarancja – 36 miesięcy.
 2. Termin dostawy 30 dni od podpisania umowy lecz nie później niż do dnia 30 września 2015 roku.
 3. Miejsce dostawy:

Gmina Rzekuń

Kościuszki 33,

07-111 Rzekuń

KRYTERIUM WYBORU OFERTY

Cena – 100 % – dla całości zadania.

Najniższa cena – 100 %

Kryterium najniższa cena: Cena „C” – 100% wagi ceny – maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta – 100 punktów. W przypadku kryterium „cena”, oferta otrzyma ilość punktów, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:

Cn

C = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x 100 pkt

Co

Cn – najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

Co – cena brutto ocenianej oferty

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Treść oferty musi być zgodna ze wszystkimi ogólnymi warunkami oraz wymaganiami technicznymi określonymi w Zapytaniu ofertowym.
 3. Cena oferty musi by podana w PLN, liczbowo i słownie z wyodrębnieniem ceny netto i brutto.
 4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie i musi zostać ustalona zgodnie z Zapytaniem ofertowym.
 5. Oferta musi zawierać termin ważności dostawy/realizacji przedmiotu zapytania ofertowego
 6. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.
 7. Oferta powinna być czytelna, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub odręcznie.
 8. Oferta powinna posiadać ponumerowane strony.
 9. Wszystkie strony Oferty powinny być trwale spięte lub zszyte w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania jej zawartości.
 10. Oferta, musi zostać podpisana przez osobę (y) uprawnioną (e) do reprezentowania przedsiębiorstwa w obrocie prawnym, zgodnie z postanowieniami wynikającymi z mocy prawa bądź umowy.
 11. Przesłane do zamawiającego dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 12. Koszty przygotowania Oferty obciążają Oferenta.

ZASTRZEŻENIA

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub w części bez podawania przyczyny.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wyłącznie na całość zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
 4. Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty prowadzenia negocjacji i jest skierowane do wielu adresatów.
 5. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia jej złożenia.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona w sekretariacie:

Gmina Rzekuń

Kościuszki 33,

07-111 Rzekuń

 1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2015 roku do godziny 10.00
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 września 2015 roku o godzinne 10:15 w Urzędzie Gminy w Rzekuniu (mała sala konferencyjna).

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą mailową, faxem, pocztą lub osobiście

KONTAKT

Wszystkie pytania należy kierować na adres company@fuo.pl

zapytanie ofertowe rzekuń 2